Tải game

FULL Client (Có Âm Thanh)
FULL Client MU SEASON 6.9 DVC 1 700 MB 01/12/2018 Download
FULL Client Dự Phòng 1 DVC 2 700 MB 01/12/2018 Download
FULL Client Dự Phòng 2 DVC 3 700 MB 01/12/2018 Download
FULL Client Dự Phòng 3 DVC 4 700 MB 01/12/2018 Download
Mini Client (Không Âm Thanh)
Client MU Không Âm Thanh DVC 1 484 MB 01/12/2018 Download
Client MU Không Âm Thanh Dự Phòng 1 DVC 2 484 MB 01/12/2018 Download
Client MU Không Âm Thanh Dự Phòng 2 DVC 3 484 MB 01/12/2018 Download
Client MU Không Âm Thanh Dự Phòng 3 DVC 4 484 MB 01/12/2018 Download
Âm Thanh (Dành cho bản Mini Client)
SOUND Patch Âm Thanh 215 MB 01/12/2018 Download
SOUND Patch Âm Thanh Dự Phòng 1 215 MB 01/12/2018 Download
SOUND Patch Âm Thanh Dự Phòng 2 215 MB 01/12/2018 Download
SOUND Patch Âm Thanh Dự Phòng 3 215 MB 01/12/2018 Download